کاهش بانس ریت

کاهش بانس ریت و نرخ فرار سایت در الکسا

بانس ریت Bounce rate یا نرخ فرار زمانی که کاربر به سایت شما مراجعه کند و پس از آن بدون گشتن در صفحات دیگر سایت را ترک کند گفته می شود

هرچه درصد بانس ریت پایین تر باشد و به صفر نزدیک تر باشد بهتر هست