...

رنک الکسا چیست ؟؟

الکسا یکی از ابزارهای رتبه بندی سایت ها می باشد.

در رتبه بندی الکسا هر چه رتبه شما عدد کمتری باشد سایت شما رنک بهتری دارد معیار الکسا برای رتبه بندی تعداد بازدید کننده روزانه و میانگین مدت زمان حضور کاربر می باشد.